Słownk pojęć

Słownik pojęć

Słownik pojęć
Ankieta SMS

funkcja pozwalająca na automatyczne wysyłanie ankiet w formie wiadomości SMS, zgodnie z ustaloną wcześniej regułką, na polskie numery komórkowe, z którymi uprzednio zostały zrealizowane połączenia.

Czytaj więcej
Autokonfiguracja

pozwala na automatyczne skonfigurowanie sprzętu VoIP bez konieczności ręcznego wprowadzania parametrów. Funkcja dostępna w TeleCube tylko dla wybranych urządzeń.

Czytaj więcej
Autoryzacja

funkcja, która identyfikuje dzwoniącego poprzez wprowadzenie odpowiedniego, wcześniej przypisanego kodu PIN.

Czytaj więcej
BLF

lampki LED umieszczone na urządzeniu sekretarskim, bezpośrednio przy przyciskach przyporządkowanych konkretnym numerom wewnętrznym. Umożliwiają one monitorowanie statusu tych numerów, tzn. czy numer jest wolny czy zajęty.

Czytaj więcej
Bramka VoIP

urządzenie, które przetwarza sygnał analogowy na cyfrowy, dzięki czemu umożliwia wykorzystanie obecnego sprzętu analogowego (np. tradycyjnych telefonów stacjonarnych, telefonów bezprzewodowych) do realizacji połączeń w technologii VoIP.

Callback

inaczej oddzwanianie. Jest to również sposób inicjowania połączeń poprzez widget, w którym po uprzednim podaniu numeru telefonu przez klienta system automatycznie realizuje połączenie między klientem a firmą, w zadeklarowanym przez klienta czasie.

ClaudeControl

funkcja pozwalająca na przysłuchiwanie się trwającym aktualnie rozmowom, kontrolowanie ich przebiegu oraz udzielanie wskazówek konsultantom w trakcie toczącej się rozmowy, poprzez tryb szeptu.

Czytaj więcej
CRM

system do zarządzenia relacjami z klientami.

DDI

zakres 100 następujących po sobie numerów stacjonarnych, z danej, polskiej strefy numeracyjnej.

e-centrala / IPBX / wirtualna centrala

to działająca w technologii VoIP (Voice over IP) usługa o szerokich możliwościach konfiguracji. Łatwe w obsłudze narzędzie z licznymi funkcjami,  usprawniające zarządzanie połączeniami telefonicznymi, nie wymagające specjalistycznej wiedzy czy zaplecza sprzętowego.

Czytaj więcej
Fax to Mail

funkcja w usłudze Fax internetowy, która umożliwia odbieranie wiadomości faksowych na skrzynce mailowej.

Grandstream Wave

bezpłatny komunikator softphone, umożliwiający realizację połączeń w telefonii VoIP. Dedykowany dla systemów mobilnych: Android oraz iOS.

IVR

(ang. Interactive Voice Response) to automatyczna sekretarka umożliwiająca tonowy wybór dalszego kierunku realizacji rozmowy, wykorzystująca wcześniej opracowany schemat. Połączenie może być skierowane np. do konkretnego działu lub na pocztę głosową.

Czytaj więcej
Key Pass

patrz Autoryzacja.

Kolejkowanie

funkcja zarządzająca połączeniami przychodzącymi w kwestii przyporządkowania ich do odpowiedniego odbiorcy. Dzięki niej również, klienci zamiast usłyszeć sygnał zajętości mogą oczekiwać w kolejce na połączenie z konsultantem. W trakcie takiego oczekiwania interesant może usłyszeć komunikat informujący o zajmowanej przez niego pozycji.

Czytaj więcej
Kolejki VIP

funkcja dostępna w ramach TeleCube PRO, umożliwiająca priorytetowe traktowanie połączeń przychodzących od wybranych Klientów, dzięki czemu nie będą musieli oczekiwać w kolejce lecz będą od razu przesuwani na jej początek.

Komunikat głosowy

informacja głosowa, odtwarzana osobom dzwoniącym na Twój numer, np. powitanie, informacja o godzinach pracy.

Czytaj więcej
Komunikator Softphone / komunikator VoIP

aplikacja umożliwiająca realizację połączeń w technologii VoIP z dowolnego urządzenia mającego dostęp do Internetu, np. smartfon, komputer czy laptop z podłączonymi słuchawkami z mikrofonem. Przykładami takiego komunikatora są: Linphone, Bria, ZoIPer.

Konto SIP

numer przypisany do danego konta, odpowiadający jednemu stanowisku, dzięki któremu możesz realizować połączenia z jednego numeru miejskiego nawet jeśli prezentuje się nim kilku konsultantów, posiadających odrębne konta SIP.

Czytaj więcej
Konwersacje SMS

zbiór wiadomości SMS wymienionych między numerami, ułożonych chronologicznie, funkcjonalnie przypominający szyk wymiany wiadomości stosowany we wszelkiego rodzaju komunikatorach i skrzynkach SMS na telefonach. Pozwalają odczytywać wiadomości i odpisywać na nie bez konieczności przechodzenia między skrzynką odbiorczą a zakładką do wysyłania SMSów.

Czytaj więcej
Książka telefoniczna

zbiór numerów telefonu z przypisanymi im nazwami kontaktu. Ma ona na celu uporządkowanie numerów oraz rozpoznanie osoby dzwoniącej poprzez przypisaną jej nazwę. W przypadku narzędzia TeleCube CRM książka dostępna jest w formie Kart Klienta, umożliwiających wprowadzenie dodatkowych informacji o kontakcie, np. adresu e-mail, adresu korespondencyjnego czy przypisanych pracowników / organizacji.

Czytaj więcej
Narzędzie diagnostyczne

narzędzie służące do przeprowadzenia analizy stanu sieci Klienta, w momentach gdy występują niewyjaśnione zjawiska, takie jak głuche telefony lub brak możliwości zalogowania urządzeń do sieci TeleCube.

Limit kredytowy

Maksymalne saldo ujemne jakie można posiadać, tj. najwyższe dopuszczalne zadłużenie wobec TeleCube. Jest to graniczny próg wysokości opłat za zrealizowane usługi, którego nie należy przekraczać gdyż skutkuje to ograniczeniem dostępności do usługi. Możliwość ustalenia wysokości limitu kredytowego dotyczy tylko umowy abonamentowej (postpaid).

Monitorowanie rozmów

patrz ClaudeControl.

NAT

(ang. Network Address Translation), czyli translacja adresów sieciowych, jest to technika przesyłania przez router ruchu sieciowego, wiążąca się ze zmianą źródłowych lub docelowych adresów IP, a zwykle także portów UDP i TCP.

Numer miejski

numer z danej strefy numeracyjnej, rozpoczynający się odpowiednim prefiksem.

Numer platynowy

numer telefonu (stacjonarny bądź komórkowy) ładnie się prezentujący i bardzo łatwy do zapamiętania. Przez znaczną powtarzalność składających się na niego cyfr, np. 799 399 399. Aktywacja numeru platynowego jest płatna (od 400 zł netto), a cena zależna jest od układu cyfr składowych.

Numer wewnętrzny

patrz Konto SIP

Numer złoty

łatwy do zapamiętania i ładnie wyglądający numer telefonu, np. 221 13 14 14. Aktywacja numeru złotego w TeleCube wynosi 100 zł netto/numer.

Numer zastrzeżony

numer, w przypadku którego jego prezentacja podczas połączeń wychodzących jest zablokowana. 

PBX

(ang. Private Branch Exchange) to sprzętowa centrala telefoniczna, tworząca w firmie wewnętrzną sieć telefoniczną. Umożliwia realizację połączeń zarówno wewnątrz firmy jak i rozmów zewnętrznych. Używane głównie w firmach posiadających wielu pracowników prowadzących liczne rozmowy wewnętrzne. Obecnie coraz częściej zastępowane przez IPBX, czyli wirtualne centrale, przede wszystkim, ze względu na prostsze wdrożenie i możliwość ich edycji bez posiadania specjalistycznej wiedzy.

Ping

parametr służący do diagnozowania połączeń sieciowych. Pozwala zmierzyć ilość pakietów danych, które zostały zagubione oraz czas opóźnień w ich transmisji.

Czytaj więcej
Postpaid

forma płatności, w której zapłata za połączenia i inne usługi/opcje (za wyjątkiem stałego abonamentu, który opłaca się z góry)  odbywa się po okresie rozliczeniowym, tj. po wykonaniu usługi, zgodnie z zawartą umową abonamentową. Przy tej formie rozliczeń, Klient posiada ustalony limit kredytowy.

Prepaid

forma płatności, w której zapłata za usługę odbywa się przed jej realizacją, w formie doładowań konta środkami, z których ściągana jest należność. W przypadku płatności prepaid nie ma możliwości posiadania ujemnego salda gdyż w momencie braku środków następuje automatyczna blokada konta.

Prezentacja aktywna

polega na wyświetlaniu, po przekierowaniu rozmowy na Twój numer zewnętrzny, numeru osoby dzwoniącej na Twój numer w TeleCube.

Czytaj więcej
Prezentacja pasywna

polega na wyświetlaniu, po przekierowaniu połączenia na Twój numer zewnętrzny, numeru, który wybrała osoba dzwoniąca na Twój numer w TeleCube.

Czytaj więcej
Przekierowanie połączenia

automatyczne przekierowanie rozmowy przychodzącej na Twój numer w TeleCube na wybrany numer zewnętrzny lub pocztę głosową, zgodnie z przygotowanym wcześniej schematem.

Czytaj więcej
SIP Trunk

swego rodzaju kanały wirtualne umożliwiające przesyłanie ruchu telefonicznego. Rozwiązanie skierowane do firm posiadających własną centralę np. Slican, Platan, Asterisk, FreeSwitch lub inną, która wspiera konta SIP, chcących realizować połączenia w technologii VoIP.

Czytaj więcej
SMS po rozmowie

funkcja pozwalająca na automatyczne wysyłanie wiadomości SMS, zgodnie z ustaloną wcześniej regułką, na numery z którymi zrealizowano połączenia.

Czytaj więcej
SMS Premium

SMS ze stałego numeru komórkowego z puli TeleCube lub z użyciem nazwy własnej. Nie jest to SMS wysłany ze skróconego 4 lub 5 cyfrowego numeru.

Czytaj więcej
SMS Standard

SMS wysyłany z losowo przypisanego numeru komórkowego, aktywnego przez maksymalnie 24 godziny od przesłania wiadomości.

Czytaj więcej
Ściąganie rozmowy

możliwość ściągnięcia na swój telefon połączenia kierowanego na inny aparat w przypadku, gdy np. nikt nie może w tej chwili do niego podejść. Aby ściągnąć połączenie do siebie należy wybrać na swoim urządzeniu *8 (słownie „gwiazdka osiem”), a następnie wprowadzić numer wewnętrzny przypisany do aparatu, który właśnie dzwoni.

Czytaj więcej
TCP

(ang. Transmission Control Protocol) jest to protokół kontroli transmisji, działający w trybie klient-serwer, umożliwiający przesyłanie danych między procesami uruchomionymi na różnych urządzeniach w dwóch kierunkach. Protokół ten gwarantuje dostarczenie wszystkich przesyłanych pakietów danych w całości, z zachowaniem ich kolejności oraz bez duplikatów. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia dostarczenia pakietu następuje jego retransmisja, czyli ponowna próba przesłania.

TeleCube PRO

zbiór dodatkowych możliwości zawierający Ankiety SMS, SMS po rozmowie, Kolejki VIP oraz pierwszeństwo do uruchomienia nowych funkcji i narzędzi. Dostępne bezpłatnie w pakietach Premium i Elite wirtualnej centrali, a w pozostałych pakietach możliwy do dokupienia w cenie 19 zł netto miesięcznie + jednorazowa opłata aktywacyjna 19 zł netto.

TeleCube SIP

bezpłatny komunikator VoIP (pobierz), którego dostawcą jest telefonia TeleCube. Jest on dedykowany na systemy desktopowe tj. Windows, Linux i MacOS, a zatem można go używać do realizacja połączeń na takich urządzeniach jak komputer stacjonarny czy laptop.

Transfer połączenia

możliwość przełączenia rozmówcy na inny (dowolny) numer telefonu wprowadzając na urządzeniu * lub ## (w zależności od pożądanego trybu przekierowania), a po komunikacie, numer oraz #.

Czytaj więcej
UDP

(ang. User Datagram Protocol) protokół pakietów użytkownika. Nie posiada mechanizmów kontroli przepływu oraz retransmisji, a za sprawą prostej budowy umożliwia szybszą transmisję w jedną stronę pojedynczych pakietów danych. Stosowany w technologii VoIP do strumieniowania dźwięku.

VoIP / telefonia internetowa

technologia umożliwiająca realizację połączeń przy wykorzystaniu łączy internetowych i protokołów IP. W porównaniu z tradycyjną telefonią daje dużo większe możliwości, pozwala stosować liczne funkcje przy zachowaniu wysokiej jakości połączeń.

Czytaj więcej
Warunek czasowy

funkcja umożliwiająca zastosowanie odpowiednich komunikatów i dalszych ścieżek realizacji połączeń przychodzących w zależności od dnia i godziny ich realizacji.

Czytaj więcej
WebRTC

technologia wykorzystująca standardowy kod HTML5, służąca do komunikacji w czasie rzeczywistym poprzez przeglądarkę internetową. Jest to technologia, która umożliwia realizację połączeń za pomocą web socketów, wbudowanych w przeglądarki. Telefonia TeleCube posiada z powodzeniem wdrożoną technologię WebRTC.

Czytaj więcej
Wideorozmowa

połączenie pomiędzy dwoma rozmówcami wykorzystujące strumienie wideo i audio, realizowane poprzez urządzenie lub aplikację (np. TeleCube SIP) wspierające odpowiednie kodeki dla dźwięku i obrazu.

Czytaj więcej
Wirtualny lektor

syntezator mowy, przekształcający treść zapisaną w komunikatach na mowę odtwarzaną podczas połączenia z centralką.

Czytaj więcej
Yealink

producent urządzeń do realizacji połączeń w technologii VoIP, takich jak np. telefony VoIP (przewodowe i bezprzewodowe), telefony sekretarskie czy urządzenia do sali konferencyjnej.

Zapowiedź

 patrz komunikat głosowy

Czytaj więcej
ZoIPer

jeden z wielu dostępnych na rynku komunikatorów softphone umożliwiający realizację połączeń w telefonii VoIP.

Pakiet minut

usługa skierowana do Klientów realizujących duże ilości połączeń wychodzących, chcących skutecznie obniżyć ich koszty. Dostępne są pakiety zawierające już od 5 tysięcy minut i są ważne 7, 14, 30 lub 60 dni w zależności od wybranego pakietu.

Pakiet SMS

usługa skierowana do firm, które wysyłają duże ilości wiadomości SMS, pozwalająca skutecznie obniżyć koszty wysyłki. Pakiety zawierają już od 500 wiadomości SMS i ważne są 30 dni.

Czytaj więcej
Rozmowa na SMSa / Wdzwoń się

funkcja umożliwiająca zamówienie przez Twojego pracownika z jego prywatnego numeru, rozmowy z dowolnym numerem, np. numerem Klienta, tak aby podczas połączenia prezentować się numerem służbowym, np. numerem Twojej infolinii.

Czytaj więcej
Urządzenie VoIP

każde urządzenie umożliwiające komunikację w technologii VoIP. Mogą to być zarówno aparaty VoIP, jak i bramki VoIP, komunikatory softphone wspierające konta SIP, instalowane na smartfonach czy komputerach.

##data.title##
##data.content##
Czytaj więcej

##data.more##