Polityka prywatności

TeleCube jest zobowiązany nie tylko prawnie,
ale przede wszystkim moralnie chronić
dane osobowe naszych klientów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.telecube.pl

§1

Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem: telecube.pl, zwanej dalej Serwisem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka Prywatności Serwisu ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Thulium sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-827, os. Złotej Jesieni 7, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000409650, o kapitale zakładowym w wysokości 64.500 zł wpłaconym w całości. NIP: 6783144527, REGON: 122496015, zwane dalej Administratorem.
 4. Ustanowiono Inspektora Ochrony Danych Macieja Bednarka, możliwy jest kontakt listowny: Os. Złotej Jesieni 7, 31-827 Kraków lub mailowy kontakt@thulium.pl.
 5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 6. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 7. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz powiązanych z Serwisem internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, zapis na newsletter, skomentowanie postu na blogu, kontakt poprzez formularz kontaktowy, czy poprzez chat online.
 8. Użytkownik, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej).
 9. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 10. Administrator Serwisu internetowego posiada co do zasady wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia.
 11. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu dostępnym na stronie internetowej.

§2

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera. W niektórych przypadkach, dane mogą być gromadzone za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze strony.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem lub na żądanie uprawnionych służb.
 4. Administrator informuje, że w związku z możliwością rejestracji w Serwisie i założenia Konta, Użytkownicy zakładający Konto będą zobowiązani do podania określonych danych, począwszy od nr NIP. Podanie wyszczególnionych (wyraźnie wskazanych jako wymagane) podczas procesu rejestracji danych jest konieczne do rejestracji, założenia Konta oraz darmowego skorzystania z niektórych opcji oferowanych przez Administratora, a pozostałe dane można podać dodatkowo.
 5. Administrator w ramach Serwisu internetowego może gromadzić dane osobowe Użytkowników/potencjalnych klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi Użytkownika, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Kontakt z Użytkownikiem odbywa się poprzez Formularz Kontaktowy, Chat Online, podanie numeru telefonu na stronie internetowej w celu skontaktowania się telefonicznie przez Administratora.
 6. Dane przekazane w związku z zapisem na newsletter wykorzystywane są tylko do wysyłki newslettera, na podstawie wyrażonej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. W celu dodania komentarza na blogu, należy wypełnić formularz i podać w nim imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105 –  podmiot ze Stanów Zjednoczonych. Disqus jest samodzielnym administratorem danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez daną osobę regulaminu świadczenia usług przez Disqus. W celu dodania komentarza na blogu, należy stosować się regulaminu świadczenia usług Disqus. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu. Można wystosować prośbę o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie danych z bazy Administratora. W każdej chwili możliwe jest sprostowanie danych przypisanych do komentarza oraz przysługuje prawo do przenoszenia danych.
 8. Chat Online obsługiwany jest przez Formilla.com – podmiot ze Stanów Zjednoczonych. Formilla.com jest samodzielnym administratorem danych osobowych, a korzystanie z chatu objęte jest także polityką prywatności tego podmiotu, więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.formilla.com/privacy-policy.aspx. Dane, do których ma dostęp Formilla.com to adres e-mail i treść korespondencji.
 9. Administrator jest uczestnikiem programu Opineo.pl w ramach usługi świadczonej przez Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 49, KRS: 0000420780, NIP: 527-267-70-09, REGON: 146127300, polegającej na przesyłaniu przez Administratora lub poprzez serwis Opineo.pl do Użytkownika będącego klientem Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od takiej osoby opinii na temat usług świadczonych na rzecz takiej osoby przez Administratora, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Opineo.pl opinii wyrażonych przez klientów w rezultacie otrzymania ww. ankiet. Klient, na rzecz którego Administrator świadczy określone usługi może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej do Opineo.pl oraz na przetwarzanie przez Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety, o której jest mowa wyżej. Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. w ramach serwisu Opineo.pl lub Administrator (po uzyskaniu ww. zgody) może przesłać na adres poczty elektronicznej klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne.
 10. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu internetowego danych w następujących celach:
         a. zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
         b. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
         c. zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym rejestracji i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
        d. dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
        e. kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO),
        f. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO), w tym przesłania przez Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. lub Administratora do Użytkownika będącego klientem Administratora (za uprzednią zgodą takiego Użytkownika) za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiety służącej do uzyskania opinii na temat usług świadczonych przez Administratora, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Opineo.pl opinii uzyskanych od klientów,
        g. egzekwowania przestrzegania Regulaminu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).
 11. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 12. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, źródło pochodzenia, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania z Serwisu internetowego.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści, zawierają treści które naruszają dobre zasady współżycia społecznego lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Strony internetowej.
 14. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
        a. imię i nazwisko,
        b. nazwa firmy,
        c. NIP,
        d. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
        e. numer telefonu kontaktowego,
        f.
  adres (ulica, miejscowość, kod pocztowy),
        g.
  adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
        h. treść korespondencji z Użytkownikiem,
        i. specjalne kody rabatowe.
 15. W związku z rejestracją przetwarzane będą także dane kontaktowe pracowników, które podmiot, który chce skorzystać z naszych usług podaje w formularzu rejestracji. Prosimy o podawanie danych tylko tych osób, co do których istnieje taka możliwość po stronie takiego podmiotu. Należy podawać służbowe numery telefonów i adresy e-mail (nie prywatne).
 16. Zakres danych wymaganych do skorzystania z narzędzi i usług Serwisu wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu internetowego.
 17. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Telekomunikacyjnej w systemie Serwisu internetowego, w tym udzieleniem właściwego wsparcia zgodnie z Zakresem Serwisowym. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio w Serwisie internetowym oraz w Regulaminie Serwisu internetowego.
 18. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego:
        a. podmiot odpowiedzialny za prowadzenie księgowości,
        b. podmiot odpowiedzialny za system komentarzy.
 19. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu internetowego w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis internetowy lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.
 20. Administrator informuje Użytkowników Serwisu, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
        a. Etop Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 200 lok. 521, Warszawa, KRS 0000029426 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
        b. Zbigniew Mróz BZM-SOFT, ul. Obrońców Pokoju 41/7, 44-100 Gliwice, NIP 969-019-06-54 – w celu zarządzania oprogramowaniem księgowym,
        c. DUELL RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE HALINA ELŻBIETA DUDA, ul. Pawliczka 24c, 41-800 Zabrze, NIP 969-162-87-27 – w celu obsługi kadrowo-księgowej,
        d. Link Mobility Group Sp. z o. o. – ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, NIP 969-156-67-36 – w celu realizacji wysyłki SMS,
        e. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, KRS: 0000274399, REGON: 300523444 i PayPal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, Warszawa 00-113, NIP: 5252406419, KRS: 0000289372, REGON: 141108225 – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych oraz za pomocą karty płatniczej,
        f. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO I PRAWNEGO, DORADCA PODATKOWY ANDRZEJ SZLĘZAK, ul. Częstochowska 1 lok. 5 44-100 Gliwice, NIP: 9691404784 – w celu obsługi prawnej oraz zakresu doradztwa podatkowego,
        g. GetResponse S.A., Al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, NIP: PL9581468984, KRS 0000942075 – w celu dostarczania Newslettera,
        h. Formilla.com, San Diego – CA 92101 – w celu obsługi wtyczki Chatu Online,
        i. Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 49, KRS: 0000420780, NIP: 527-267-70-09, REGON: 146127300 – w celu korzystania z narzędzia dostępnego w serwisie Opineo.pl do wypełniania ankiet i pozyskiwania opinii klientów o usługach Administratora oraz do publikowania ww. opinii w serwisie Opineo.pl
 21. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony internetowej:
        a. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej Serwisu oraz zarządzania narzędziem Google Tag Manager; informacje związane z Google Analytics znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245,
        b. piksel konwersji Facebooka (fragment kodu JavaScript) – w celu monitorowania zdarzeń na stronie internetowej Sklepu oraz zarządzania reklamami na Facebooku; informacje zbierane w ramach piksela Facebooka są anonimowe – nie pozwalają Administratorowi na identyfikację danej osoby. Więcej informacji związanych z wykorzystaniem przez Facebooka danych zbieranych poprzez piksel znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
        c. narzędzie analityczne Hotjar – dostarczane przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, w celu analizy zachowań na stronie, np. czasu spędzanego na poszczególnych stronach, przycisków, w które użytkownik klika, linki, z których użytkownik korzysta, a to w celu optymalizacji strony pod kątem doświadczenia użytkownika,
        d. narzędzie analityczne SmartLook – dostarczane przez Smartsupp.com, s.r.o., Company reg. no.: 03668681, VAT ID: CZ03668681, Lidicka 20, Brno, 602 00, Czechy – w celu analizy zachowań na stronie, np. czasu spędzanego na poszczególnych stronach, przycisków, w które użytkownik klika, linki, z których użytkownik korzysta, a to w celu optymalizacji strony pod kątem doświadczenia użytkownika,
        e. narzędzie analityczne Microsoft Clarity dostarczane przez Microsoft Corporation – służące do tworzenia map termicznych (mapy kliknięć i skrollowań użytkowników), odtwarzania powtórek sesji oraz wykresów aktywności; zgodnie z warunkami świadczenia usług, Microsoft jest odrębnym administratorem danych, więcej informacji znajduje się tutaj: https://clarity.microsoft.com/terms.
 22. Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, YouTube, LinkedIn czy Twitter. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do danego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

§3

Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który Serwis Internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania postanowionej lub uwierzytelnionej sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora oraz kluczowe parametry sesji np. wybrany język witryny.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Administrator w ramach Serwisu stosuje następujące rodzaje plików cookies:
        a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
        b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
        c. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu przez Użytkowników,
        d.
  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
        e. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu do Użytkownika.
 4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
        a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
        b. zachowania sesji czatu (administratorem cookies jest Formilla.com),
        c. popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
        d. gromadzenia informacji przez Hotjar na temat zachowania użytkownika na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze strony, takie jak numer IP (zanonimizowany), wielkość ekrany, informacje o przeglądarce, lokalizacja, język (informacje są przechowywane w ramach pseudonimizowanego profilu), więcej informacji można znaleźć: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.
         e. gromadzenia informacji przez narzędzie SmartLook na temat zachowania użytkownika na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze strony, takie jak numer IP (zanonimizowany), wielkość ekrany, informacje o przeglądarce, lokalizacja, język (informacje są przechowywane w ramach pseudonimizowanego profilu), więcej informacji można znaleźć: https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy.
         f.  gromadzenia informacji przez Microsoft Clarity na temat zachowania użytkownika na stronie, więcej informacji można znaleźć: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement oraz https://clarity.microsoft.com/terms.
 5. Google LLC, Facebook Inc są podmiotami z państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych oraz przystąpiły do Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do Privacy Shield.
 6. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowej, takiej jak subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z takiej funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Twitter czy LinkedIn. Dotyczy to także sytemu komentarzy.
 7. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom.
 8. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego Serwisu.
 9. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Należy zapoznać się z poradnikiem używanej przeglądarki.
 10. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu.
 11. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
 12. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
 13. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com. 

§4

Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
        a.
  Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Serwisu,
        b. Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń.
 3. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny, nie są one jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.
 4. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla odpowiednich celów.
 5. Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w systemie Serwisu internetowego są poprawne.
 7. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz na wysyłkę newslettera mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w linku pojawiającym się w każdym newsletterze. Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną. W każdej chwili można sprostować dane przekazane w związku z zapisem na newsletter, zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera, a także zażądać przeniesienia danych.
 8. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu lub w wyjątkowych sytuacjach być przyczyną wypowiedzenia Umowy o Świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych z winy Abonenta co może spowodować konieczność zwrotu przydzielonej Ulgi.
 10. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie (np. do czasu wycofania zgody na wysyłkę newslettera czy informacji handlowych).

§5

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Oferta Serwisu będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.